Dokumenty programowe

Polityka leśna państwa (1997)

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (2008)

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (2006)

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wersja - lipiec 2011)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (2008)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011)