Bazyli POSKROBKO

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko pracuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju. Z wykształcenia jest leśnikiem i ekonomistą. Ukończył Technikum Leśne w Białowieży (1961r.) oraz Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (studia inżynierskie w 1969r., zaś eksternistyczne studia magisterskie w 1974 r.). W roku akademickim 1974/75 uczęszczał na seminarium doktorskie prof. dr hab. inż. Jana Dominika w Instytucie Ochrony Lasu SGGW. Zbieg okoliczności sprawił, że Jego dalsza edukacja została związana z ekonomią. W 1978 roku ukończył trzyletnie studia doktorskie na Wydziale Ekonomicznym Akademii Nauk Społecznych w Moskwie i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, po obronie rozprawy doktorskiej „Ekonomiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska” . W 1994 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki ochrony środowiska na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „Sterowanie procesami ochrony środowiska”. W 2000 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Pracował w Lasach Państwowych jako leśniczy w Nadleśnictwie Narewka (obecnie obwód w Nadleśnictwie Browsk), a następnie w szkolnictwie wyższym. W latach 1980-2000 w Politechnice Białostockiej na stanowisku adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Pełnił tam funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska, dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu oraz dziekana Wydziału Zarządzania. W latach 2002-2012 był profesorem zwyczajnym w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, gdzie kierował Katedrą Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Opartej na Wiedzy. Od 2005 roku pracuje w Uniwersytetu w Białymstoku, najpierw na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od roku 2012 r. profesora zwyczajnego Uniwersytetu.

Prof. Bazyli Poskrobko jest autorem około 200 publikacji naukowych. Powszechne uznanie i kilka wydań miały takie pozycje jak: „Ekonomika ochrony środowiska”, której pierwsze wydanie ukazało się w 1987 r. (współautor Kazimierz Górka), „Ochrona środowiska. Problemy społeczne,  ekonomiczne i prawne” (pierwsze wydanie 1991r., współautorzy Kazimierz Górka i Wojciech Radecki) oraz „Zarządzanie środowiskiem” (pierwsze wydanie 1998r.). W ostatnich latach zajmuje się On trzema obszarami nauk ekonomicznych: zarządzanie środowiskiem, ekonomia zrównoważonego rozwoju oraz nauka o kreowanie wiedzy.

Prof. Bazyli Poskrobko aktywnie uczestniczy w organizacjach naukowych. Był członkiem Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Nadal aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Prognoz. Jest honorowym członkiem Białoruskiej Akademii Nauk Inżynierskich oraz współzałożycielem i aktywnym członkiem Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowców Zrównoważonego Rozwoju. Był członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz pracował w Zespole Doradców Naukowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Jest długoletnim członkiem Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

Za działalność naukową na rzecz ochrony środowiska był wielokrotnie nagradzany, w tym odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001 r.)