Bogdan BRZEZIECKI

Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki urodził się w 1957r. w Chełmie. W latach 1976-1981 studiował na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. W okresie 1981-1984 był uczestnikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z Zakresu Gospodarki Leśnej. W 1984 roku rozpoczął pracę w Katedrze Hodowli Lasu SGGW w Warszawie, w której pracuje do dziś. W 1999 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2003 roku tytuł naukowy profesora nauk leśnych.

Dorobek naukowy prof. B. Brzezieckiego obejmuje ponad 100 pozycji (artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz książek i monografii), dotyczących różnych zagadnień z zakresu ekologii i hodowli lasu, ze szczególnym uwzględnieniem półnaturalnej hodowli lasu oraz struktury i dynamiki lasów naturalnych. Znaczna część tych prac została opublikowana w czasopismach i wydawnictwach zagranicznych.

Ważną część pracy prof. B. Brzezieckiego stanowi działalność dydaktyczna. Obejmuje ona różnego rodzaju zajęcia, prowadzone w ramach wielu przedmiotów na różnych stopniach studiów (od inżynierskich po doktoranckie), w tym zajęcia w języku angielskim dla studentów z zagranicy. Prof. B. Brzeziecki był opiekunem ponad 100 prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) oraz promotorem w 7 zakończonych przewodach doktorskich.

Działalność organizacyjna prof. B. Brzezieckiego obejmuje m.in. członkostwo w Komitecie Leśnym PAN, w Komitecie Redakcyjnym „Sylwana”, w Radzie Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego oraz w Radzie Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Puszczy Białowieskiej”, udział w pracach Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Prof. B. Brzeziecki od 2008r. pełni funkcję Kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Leśnym SGGW, a od początku 2013r. funkcję Kierownika Katedry Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym SGGW.