Edward STĘPIEŃ

Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Problematyka badawcza:
- urządzeniowe uwarunkowania zrównoważonej gospodarki leśnej;
- metody oceny ilościowego i jakościowego stanu zasobów leśnych;
- relacje pomiędzy efektami procesu produkcji a stabilnością drzewostanów;
- wizja nowoczesnego planu urządzenia lasu.

Działalność dydaktyczna:
- na kierunku studiów „Leśnictwo”: Urządzanie lasu (SS I stopnia), Urządzanie ekosystemów leśnych (SS II stopnia), Uwarunkowania i instrumenty planowania urządzeniowego (SS II stopnia - fakultet), Aktualne problemy leśnictwa  (SS Doktoranckie);
- na kierunku studiów „Gospodarka Przestrzenna”: Leśnictwo w gospodarce przestrzennej (SS I stopnia), Inwentaryzacja lasu jako źródło informacji w zarządzaniu (SS II stopnia - fakultet), Podstawy waloryzacji funkcji lasu  (SS II stopnia - fakultet).

Inna działalność:
- ekspertyzy naukowe nt. doskonalenia organizacji ładu czasowego (zmiany długości okresu produkcji, problem drzewostanów przeszłorębnych);
- ekspertyzy naukowe dotyczące doskonalenia metod inwentaryzacji lasu.