Ewa REFEROWSKA-CHODAK

Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr inż. Ewa Referowska-Chodak – Wydział Leśny SGGW w Warszawie, adiunkt w Katedrze Ochrony Lasu i Ekologii
Problematyka badawcza:
- szeroko pojęta ochrona przyrody (różnorodności biologicznej) w Polsce/lasach/Lasach Państwowych;
- rozwój systemów certyfikacji gospodarki leśnej w kontekście ochrony różnorodności biologicznej;
- edukacja leśna.
Działalność dydaktyczna:
- przedmioty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną/leśną na kierunku studiów „Leśnictwo”, „Turystyka i rekreacja”, „Ochrona środowiska”, „Biologia”;
- promotor ponad 60 prac dyplomowych (inżynierskich/magisterskich).
Inna działalność:
- Polskie Towarzystwo Leśne – członek
- Rada PEFC Polska – członek zarządu, aktywny udział w rewizji polskiego standardu PEFC