Janusz GOŁASZEWSKI

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski kieruje Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (CBEO-UWM) w Olsztynie, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (BKEE) w Gdańsku. Misją obu tych struktur, CBEO i konsorcjum BKEE, jest implementacja i promocja autonomicznych regionów energetycznych, które integrują procesy rozproszonej kogeneracji energii, tzn. równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w małych i średnich instalacjach konwersji energii ze źródeł odnawialnych biomasy, wody, słońca, wiatru i geotermalnej. Ekologiczna modernizacja lokalnych ciepłowni przez partnerów BKEE w Polsce północno-wschodniej oraz program Green University uruchomiony w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie są przykładami proekologicznych zmian w kierunku zrównoważonego lokalnego wytwarzania i konsumpcji energii – element gospodarki prosumenckiej.
Obecnie zainteresowania naukowe koncentrują się głównie nad efektywnością energetyczną oraz procesami biokonwersji biomasy do biopaliw i energii. W zakresie tej tematyki koordynuje prace badawczo-rozwojowe w ramach różnych projektów, w tym interdyscyplinarne badania nad innowacyjnymi technologiami produkcji biopaliw – biogazu w małych biogazowniach, bioetanolu w biorafineriach oraz bio-oleju z glonów. Trzy projekty unijne (7 PR, ERANET), które są aktualnie w trakcie realizacji dotyczą efektywności energetycznej w rolnictwie oraz implementacji koncepcji biorafinerii lignocelulozowej w praktyce. Reprezentował Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny w programie BSR-InnoNET prowadzonym przez Ministerstwa Gospodarki krajów Morza Bałtyckiego. W latach 2011-2012 przewodniczył zespołowi doradczemu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.