Janusz MARIAŃSKI

Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. prof. Janusz Mariański był kierownikiem Katedry Socjologii Moralności w Instytucie Socjologii KUL (od 1984 r.) i p/o kierownikiem Katedry Socjologii Religii (od 2001 r.), obecnie emerytowany profesor KUL. Jest autorem 50 książek i ponad 900 artykułów, w tym 40 artykułów w językach obcych (m. in. w czasopismach „Concilium”, „Societas”, „Ost-West. Europ̣äische Perspektiven“) oraz w pracach zbiorowych. Przedmiotem zainteresowań badawczych ks. prof. J. Mariańskiego są trzy dziedziny naukowe: socjologia religii, socjologia moralności i katolicka nauka społeczna.

Z publikacji książkowych można wymienić: Kościół w społeczeństwie przemysłowym (Warszawa 1983); Etos pracy bezrobotnych. Raport z badań empirycznych (Lublin 1994); Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów (Lublin 1995); Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim (Lublin 1998); Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne (Lublin 2001); Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej (Kraków 2004); Socjologia moralności (Lublin 2006); Religia w ponowoczesnym społeczeństwie (Warszawa 2010); Sekularyzacja, desekularyzacja i nowa duchowość (Kraków 2013).

Ks. prof. J. Mariański jest członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego KUL (od 2001 do 2003 r. – prezes TN KUL), Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 12.12.2006 r.), Görres-Gesellschaft. Należy do kilku redakcji czasopism naukowych, m. in. „Universitas Gedanensis”, „ Pielęgniarstwo XXI wieku“, „Horyzonty Wychowania”, „Keryks” (czasopismo międzynarodowe wydawane w języku polskim i niemieckim). W latach 1997-2001 i 2006-2007 był członkiem Rady Fundacji CBOS, od 1997 r. jest członkiem Komitetu Socjologii PAN (członek Zarządu) był członkiem Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium PAN; został wybrany w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych w kadencji 2007-2010. Od 2011 r. należy do Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.