Jerzy SZWAGRZYK

Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Szwagrzyk Jerzy, prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny w Zakładzie Botaniki i Ochrony Przyrody w Instytucie Bioróżnorodności Leśnej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierownik Zakładu.
Urodzony w dniu 28 czerwca 1957 r. w Krakowie. Absolwent studiów na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie w roku 1981. Stopień doktora nauk leśnych uzyskał na tym samym Wydziale w 1990 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii otrzymał na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1998. Tytuł profesora nauk leśnych uzyskał w roku 2003 na wniosek Rady Wydziału Leśnego AR w Krakowie.
Autor lub współautor 130 publikacji, w tym 19 prac z listy JCR. Główne zainteresowania naukowe to: ekologia drzew, konkurencja między drzewami w drzewostanach, dynamika zbiorowisk leśnych, mechanizmy utrzymania różnorodności gatunkowej lasach, przebieg procesów odnowieniowych w lasach naturalnych, wtórna sukcesja roślinności. Od roku 1996 członek Komitetu Ekologii, a od roku 2008 – Komitetu Nauk Leśnych oraz Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Członek redakcji „Wiadomości Ekologicznych” (1993-2012) oraz „Polish Journal of Ecology” (od 2003). Od roku 2003 członek Rady Babiogórskiego Parku Narodowego, a od roku 2012 – Rady Tatrzańskiego P. N. W latach 2003-2012 członek Rady Naukowej Centrum Badań Ekologicznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. W grudniu 2012 roku wybrany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych.
Promotor 51 prac magisterskich i 9 prac doktorskich. Recenzent w 16 przewodach doktorskich oraz w 13 przewodach habilitacyjnych. Kierownik 10 zrealizowanych projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.