Józefa FAMIELEC

Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Józefa Famielec – Kierownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada 37-letnie doświadczenie zawodowe. Kierownik i współautor ponad 30 ekspertyz naukowo-badawczych, w tym dla potrzeb Ministerstwa Środowiska (min. z zakresu rachunkowości ekologicznej, systemu fiskalnego) oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Kierownik i współautor dużego projektu zamówionego przez KBN (obecnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji), którego wyniki badań opublikowano w pierwszej w Polsce monografii pt. System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, AE Kraków 2005.

Autorka pierwszej w Polsce książki pt. Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN Warszawa 1999 (praca nagrodzona przez Ministra Nauki w 2000 roku), autorka i kierownik kilku ekspertyz i prac naukowo-badawczych w tym zakresie.

Autorka ponad 140 artykułów i opracowań naukowych, także zwartych, z zakresu: strategii rozwoju przedsiębiorstw, strategii finansowania rozwoju przedsiębiorstwa i ochrony środowiska, kształtowania wartości przedsiębiorstwa, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, funkcjonowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych, strat i korzyści ekologicznych w przedsiębiorstwach i gospodarce narodowej.

Uczestniczy w tworzeniu i wrażaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kraków.

Ekspert i recenzent projektów NCN.