Justyna NOWAKOWSKA

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Justyna Nowakowska, prof. IBL – absolwentka Uniwersytetu im. Louis Pasteura w Strasburgu (Francja), gdzie po ukończeniu studiów wykonywała badania transformacji DNA tytoniu. Doktorat obroniony w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (1999) dotyczył analiz ekspresji genów u roślin GMO. Podczas stażu post-doktoranckiego w Państwowym Instytucie Nauk Rolniczych w Orleanie pod Paryżem prowadziła badania genomu polskiej i francuskiej sosny zwyczajnej metodami molekularnymi.

Od 2000 r. pracuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Genetyki  i Fizjologii Drzew Leśnych (obecnie Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych), gdzie w 2001 r. zorganizowała nowoczesne Laboratorium Analiz DNA. Pracuje nad projektami badawczymi z zakresu analiz zmienności genetycznej sosny zwyczajnej i świerka pospolitego na podstawie analiz DNA, nad weryfikacją przebiegu granic leśnego materiału podstawowego za pomocą markerów DNA jądrowego i organellowego oraz identyfikacją patogenów grzybowych u buka zwyczajnego na podstawie sekwencji DNA.