Krzysztof GRUSZECKI

Radca prawny

Krzysztof Gruszecki obecnie jest radcą prawnym, specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. W latach 1995-2003 był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, a w latach 2004-2009 pełnił obowiązki sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, a później w Bydgoszczy. Autor „Komentarza do ustawy o ochronie przyrody” (2005, 2009, 2013), „Komentarza do Prawa ochrony środowiska” (2008, 2009, 2011), „Komentarza do ustawy o dostępie do informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (2009, 2013), monografii „Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów” (2010, 2011) oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.