Lech PŁOTKOWSKI

Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Lech Płotkowski jest doktorem habilitowanym nauk leśnych w zakresie leśnictwa-zarządzania gospodarstwem leśnym. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych z zakresu ekonomiki leśnictwa oraz polityki leśnej, a także ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska, Sejmu i Senatu oraz Lasów Państwowych.

Zainteresowania naukowe dr. hab. Lecha Płotkowskiego dotyczą problematyki wchodzącej w zakres ekonomiki leśnictwa oraz polityki leśnej i koncentrują się wokół następujących pięciu kierunków badawczych:

1) ekonomicznych podstaw intensyfikacji produkcji leśnej oraz analizy kosztów i korzyści w gospodarstwie leśnym,

2) wpływu środowiska przyrodniczego i otoczenia gospodarczego na efektywność gospodarki leśnej;

3) ekonomiczno-socjalnych aspektów modelu wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego;

4) metodycznych podstaw wyceny wartości dóbr, świadczeń i użyteczności gospodarstwa leśnego łącznie z wyceną korzyści nierynkowych;

 5) polityki leśnej i roli leśnictwa w rozwoju obszarów wiejskich.

Prowadzi wykłady z ekonomiki leśnictwa i polityki leśnej oraz zarządzania przyrodą i środowiskiem na wielu specjalnościach i rodzajach studiów w SGGW, a także na innych uczelniach w kraju i za granicą. Dotychczas był opiekunem naukowym ponad 120 prac dyplomowych. Był promotorem dwóch pozytywnie zakończonych przewodów doktorskich. Obecnie jest promotorem w czterech przewodach doktorskich. Był wielokrotnie recenzentem w zakończonych przewodach doktorskich oraz autorem recenzji dwóch rozpraw habilitacyjnych. Dr hab. Lech Płotkowski był kierownikiem Katedry Ekonomiki Leśnictwa SGGW. W latach 2002-2005 był Prodziekanem Wydziału Leśnego. W latach 1998-2002 oraz 2005-2006 pracował na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest honorowym profesorem Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Agronomicznego w Ałmaty.