Marcin Rafał ŻACZEK

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Mgr inż. Marcin Rafał Żaczek – absolwent SGGW. Pracownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym. Specjalista ds. szacowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych dla sektora „Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo”. Współautor krajowych inwentaryzacji gazów cieplarnianych do Konwencji Klimatycznej UNFCCC oraz Protokołu z Kioto. Członek delegacji rządowych na 16, 17 oraz 18 Konferencję Stron Konwencji Klimatycznej (UNFCCC). W trakcie prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. i w trakcie COP 17 w Durbanie przewodniczył grupie eksperckiej ds. raportowania (EG REP), działającej w ramach Grupy Roboczej Rady ds. Międzynarodowych Aspektów Ochrony Środowiska (WPIEI CC). W 2012 r. był ekspertem krajowym przy negocjacjach prowadzonych w ramach Rady Unii Europejskiej w sprawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej sektora LULUCF. Uczestnik spotkań ekspertów IPCC, zajmujących się rozwojem metodyki szacowania emisji i pochłaniania w ramach zobowiązań do Protokołu z Kioto.