Marek DEGÓRSKI

Zakład Geoekologii i Klimatologii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Marek Degórski, geograf o bardzo szerokich zainteresowaniach naukowych dotyczących funkcjonowania systemu środowiska przyrodniczego oraz jego współzależności ze sferą społeczno-gospodarczą oraz zróżnicowaniem w różnych skalach przestrzennych.

Profesor zwyczajny w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor IGiPZ PAN oraz Kierownik Zakładu Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN, Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki (ICSU) oraz Komitetu Narodowego ICSU-SCOPE i UNESCO_MAB przy Prezydium PAN. Ponadto, członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Planeta Ziemia PAN, Komitetu Wykonawczego Roku Planeta Ziemia Międzynarodowej Unii Geograficznej. Przedstawiciel Polski w grupie roboczej GEO Komisji Europejskiej (2004-2005). Członek Komitetów Sterujących: Europejskiego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska i Vistula ECONET oraz europejskich sieci badawczych: Landscape Tomorrow i Spa-Ce-Net.

 Brał udział w projektach zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granicy Polsko-Niemieckiej, projekcie NETA (North European Trade Axis). Realizował kilka projektów w ramach  Programów Ramowych Komisji Europejskiej, między innymi: PLUREL  (Peri-urban land use relationships – strategies and sustainability assessment tools for Urban-rural linkages) i e-LUP (Simulating land-use processes – an interactive e-tool for SIA). Jeden z Autorów Eksperckiej wersji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030. Ekspert w zakresie analiz krajobrazowych oraz planowaniu i kształtowaniu środowiska. Członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej przy Premierze RP (do 2012).

 Badania prowadził na terenie Polski, Niemiec, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Rosji, Indii, Chin i USA. Stypendysta Fulbrighta, Profesor wizytujący i mający wykłady m. in. w USA – Uniwersytet Harvarda - Massachusetts, Północnej Arizony – Flagstaff, Stanu Hawaje – Honolulu, Techniczny Północnego Michigan – Houghton oraz w Europie: w Gandawie, Oulu, Rzymie i Birmensdorf  (Szwajcarski Instytut Badań Leśnych).

Redaktor Naczelny czasopisma “Geographia Polonica” (w latach 2008-2012), oraz członek zespołów redakcyjnych czasopism naukowych: Przegląd Geograficzny, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Optimum Studia Ekonomiczne,  Geographical Journal (Ukraina), Geografický časopis (Słowacja).

 Autor ponad 340 prac naukowych.