Mariusz STOLARSKI

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski – profesor tytularny nauk rolniczych, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Realizuje badania związane z hodowlą, produkcyjnością, jakością biomasy i możliwościami wykorzystania roślin alternatywnych do celów przemysłowych i energetycznych. Wymiernym efektem tych badań są m.in. polskie odmiany wierzby energetycznej, technologie ich uprawy i pozyskiwania oraz przetwarzania do paliw stałych i gazowych. Bardzo istotnym elementem prowadzonych badań jest ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej uprawy, produkcji oraz przetwórstwa biomasy kilkunastu gatunków roślin wieloletnich (wierzba, topola, robinia akacjowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, itp.) oraz nieżywnościowych roślin oleistych. Najnowsza tematyka badawcza została poszerzona o kompleksową środowiskową ocenę cyklu życia. W ramach krajowego projektu strategicznego oraz 7 Programu Ramowego UE (EuroBioRef) prowadzi/ł badania dotyczące wykorzystania biomasy lignocelulozowej do produkcji biopaliw transportowych II generacji, alternatywnych dla paliw ropopochodnych. Ponadto był/jest wykonawcą w projektach UE dotyczących efektywności energetycznej w rolnictwie (AGREE, 7PR) oraz efektywności małych biogazowni rolniczych (ERANET). Prof. Stolarski opublikował około 80 oryginalnych prac twórczych, jest współautorem patentu oraz 9 odmian wierzby na cele energetyczne. Według bazy Web of Science liczba cytowań prac wynosi 108, a Indeks Hirscha 7. Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw np: The Association for the Advancement of Industrial Crops, Polskiego Towarzystwa Biomasy “POLBIOM”, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Rady Naukowej Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Komitetu Programowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Realizował łącznie 15 projektów badawczych, w tym 4 międzynarodowe. W 4 projektach był kierownikiem. Uczestnik licznych wyjazdów o charakterze naukowym, szkoleniowym, studyjnym do kilku państw UE. Ponadto na zaproszenie Department of State in Washington, D.C w ramach Interantional Visitor Leadership Program (IVLP) odbył staż w USA, związany z bezpieczeństwem energetycznym, zmianami klimatu, bioenergią oraz polityką energetyczną. Swoją przyszłość naukową wiąże z rozwojem biogospodarki.