Stanisław ZAJĄC

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Prof. dr hab. Stanisław Zając urodził się 01 marca 1944 r. w Rabie Wyżnej (pow. Nowy Targ, woj. małopolskie). Od najmłodszych lat związany jest z leśnictwem i gospodarką leśną (pochodzi z rodziny leśników). Ukończył Technikum Leśne w Brynku oraz Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Początkowo pracował w Katedrze Ekonomiki Leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW, a następnie w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Leśnych IBL w Warszawie. W latach 1978-1986 był kierownikiem Pracowni, Samodzielnej Pracowni, a następnie Zakładu Wykorzystania i Efektywności Prac Badawczych IBL w Sękocinie. Od 1997 do 2010 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonomiki i Polityki Leśnej IBL.

Prof. dr hab. Stanisław Zając prowadzi badania z zakresu ekonomiki leśnictwa i polityki leśnej, dotyczące zwłaszcza teorii wartości oraz analiz ekonometrycznych zjawisk i procesów rynkowych w leśnictwie. Jest autorem i współautorem ponad 170 prac i artykułów naukowych, w tym 12 podręczników i skryptów. Do szczególnie cennych osiągnięć prof. dr. hab. Stanisława Zająca zalicza się zwłaszcza opracowanie:

- podstaw metodycznych wartościowania zasobów leśnych (Tablice wskaźników wartości drzewostanów),

- metodyki szacowania strat gospodarczych w leśnictwie oraz oceny ekonomicznej efektywności zwalczania szkodliwych owadów w lasach,

- sposobów analizy zjawisk i procesów rynkowych w leśnictwie oraz podstaw marketingu w gospodarce leśnej,

- systemu zarządzania ochroną przyrody i środowiskiem,

- założeń polityki leśnej państwa.

Pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Zająca wykonano cztery rozprawy doktorskie oraz kilkanaście prac magisterskich z zakresu ekonomiki i polityki leśnej. Prowadził cykl wykładów z zakresu ekonomiki leśnictwa oraz zarządzania środowiskiem dla studentów i doktorantów Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz służb leśnych. Zorganizował kilkanaście seminariów i konferencji naukowych dla pracowników Lasów Państwowych.

Prof. dr hab. Stanisław Zając jest redaktorem działowym „Sylwana”. Jest także członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (od 02.03.2001 r.).

Za osiągnięte wyniki w pracy zawodowej i społecznej prof. dr hab. Stanisław Zając otrzymał nagrody i odznaczenia państwowe, w tym m.in.:

- nagrodę Ministra Środowiska za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody: nagroda zbiorowa za pracę pt.: „Zalesianie terenów porolnych”,

- nagrodę Dyrektora IBL I stopnia za realizację rozprawy habilitacyjnej pt. „Analiza ekonometryczna i prognozowanie zjawisk i procesów rynku surowca drzewnego w Polsce”,

- Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi.