Stanisław ZAJĄCZKOWSKI

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Studia leśne na SGGW w Warszawie ukończył w 1968 roku. W latach 1968-1974 pracował w BULiGL Oddział w Krakowie. W okresie 1974-1977 odbył stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Leśnym SGGW. Pracę doktorską z zakresu produkcyjności lasu obronił w 1978 r. Od marca 1978 r. pracuje w Zarządzie BULiGL w Warszawie (od 2009 r. w Sękocinie Starym). W 1996 r. został zastępcą dyrektora BULiGL i pełni tę funkcję do chwili obecnej. Autor licznych artykułów w prasie fachowej (Sylwan, Las Polski) nt. urządzania lasu, dotyczących w szczególności inwentaryzacji zasobów leśnych oraz regulacji użytkowania rębnego i przedrębnego, przebudowy, a także ochrony przyrody w lasach.

Brał udział w pracach nad Instrukcjami urządzania lasu na kolejne 10-letnie cykle urządzana lasu (1994, 2003, 2012).  Współautor Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów oraz wdrażanej obecnie koncepcji Banku Danych o Lasach.

Autor licznych recenzji oraz referatów i prezentacji na konferencje naukowo-techniczne i seminaria z zakresu leśnictwa. Od 2003 r. jest przewodniczącym Komisji Urządzania Lasu przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Leśnego.