Stanisław ZIĘBA

Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. inż. Stanisław ZIĘBA

Jest absolwentem WL w Krakowie. Studia ukończył w 1996 r.

Na WL pracuje od 1996 r., nieprzerwanie w Katedrze Urządzania Lasu.

Stopień doktora nauk leśnych uzyskał 9 kwietnia 2003 r.

Od 1 października 2003 zatrudniony jest na stanowisku adiunkta.

Jego dorobek naukowy koncentruje się na problematyce: optymalizacji systemów waloryzacji lasu, a w szczególności efekty ich aplikacyjnych zastosowań w planowaniu urządzeniowym; ocenie wpływu czynników przyrodniczych i gospodarczych na intensywność procesu przebudowy różnych typów górskich drzewostanów przedplonowych i zniekształconych oraz zmienności przestrzennej i czasowej procesów rozwoju drzewostanów różnowiekowych. Opublikowane prace w znacznym stopniu poszerzają ponadto wiedzę na temat: ścian brzegowych różnych typów drzewostanów górskich, stanu i realizacji priorytetowych zadań leśnictwa wielofunkcyjnego w regionie karpackim, a także możliwościach synchronizacji systemu planowania leśnego z planowaniem przestrzennym w Polsce.

Stopień naukowy dr hab. nauk leśnych w zakresie urządzania lasu i gospodarki przestrzennej nadała Mu RW Leśnego na swym nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 27 lutego 2013 r., na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: „Regionalne strategie zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej. Studium metodologiczne i zastosowanie w warunkach Polski”, w której przedstawiono zasady alokacji funkcji gospodarki leśnej, prawidłowości ich rozmieszczenia oraz powiązania między nimi a cechami regionów. Nawiązując do przyjętych rozwiązań metodycznych, rozprawa prezentuje model leśnych obszarów funkcjonalno-przestrzennych, pozwalający na optymalizację procesu formułowania zadań strategicznych w zakresie kierunków rozwoju gospodarki leśnej w regionach administracyjnych.

  • jest autorem lub współautorem 36 opublikowanych prac twórczych, w tym 13 z listy filadelfijskiej, oraz 1 monografii, 2 podręczników, 7 rozdziałów w monografiach i podręcznikach.
  • brał udział w 7 projektach badawczych,
  • uczestniczył w 18 konferencjach naukowych, w tym w 11 międzynarodowych, na których wygłosił 17 referatów.