Tomasz SAMOJLIK

Zakład Biogeografii, Instytut Biologii Ssaków PAN

Adiunkt w Zakładzie Biogeografii Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Osią zainteresowania w pracy naukowej Tomasza Samojlika jest historyczny związek człowieka z Puszczą Białowieską, a konkretniej próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę grał człowiek w zachowaniu i przemianach środowisk leśnych Puszczy od czasów najdawniejszych do dziś. Badania mają charakter interdyscyplinarny i lokują się w nurcie historii przyrodniczej (ang. environmental history), zajmującej się historyczną zmiennością interakcji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym. Wyniki pierwszego etapu badań, obejmującego okres od około 500 lat p.n.e. do roku 1800 n.e., ujęte zostały w rozprawie doktorskiej (promotor: prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska), obronionej w 2007 roku z wyróżnieniem na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Katalog zastosowanych metod obejmuje poszukiwania i inwentaryzację śladów dawnej obecności człowieka w Puszczy, w tym śladów dawnego użytkowania lasów, badania archeologiczne (we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN), kwerendy źródłowe w archiwach polskich i zagranicznych i analizy źródeł historycznych. Od 2007 roku T. Samojlik współpracuje też z zespołem palinologów pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzaty Latałowej z Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2006-2009 T. Samojlik kierował interdyscyplinarnym projektem badawczym pt. „Historia pożarów i ich rola w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej” (we współpracy ze Swedish University of Agricultural Sciences i Instytutem Badawczym Leśnictwa), finansowanym przez MNiSW. Celem projektu było poznanie historii i wpływu pożarów na strukturę, zwłaszcza skład gatunkowy lasów Puszczy Białowieskiej w okresie ostatnich 400 lat.

Wyniki dotychczasowych badań T. Samojlik opublikował w 29 artykułach naukowych, 3 książkach i 5 rozdziałach, zaprezentował je również na 9 konferencjach międzynarodowych.

T. Samojlik jest również autorem popularyzujących wiedzę przyrodniczą książek i komiksów dla dzieci – za działalność popularyzatorską został wyróżniony następującymi nagrodami:

1. Nagroda Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” 2007 (II Edycja Konkursu). Celem konkursu jest poszukiwanie młodych talentów potrafiących przekazywać skomplikowaną wiedzę szerokiemu odbiorcy w sposób przystępny, interesujący i zrozumiały.

2. Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznana w 2010 roku przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagroda przyznawana jest młodym, wyróżniającym się uczonym, którzy charakteryzują się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami i umiejętnością przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

3. Nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Serwisu Nauka w Polsce PAP w VII edycji konkursu Popularyzator Nauki przyznana w 2012 roku.