Władysław CHAŁUPKA

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Prof. dr hab. Władysław Chałupka

Od 1970 roku pracuje w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. Doktorat nauk leśnych uzyskał w 1976 r. na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu, stopień dr. hab. nauk przyrodniczych w 1986 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a tytuł profesora nauk leśnych w 1994 r. Główne zainteresowania badawcze to fizjologia i genetyka drzew leśnych. W latach 1982-2014 kierował Pracownią Genetyki Populacyjnej (lub Zakładem Genetyki). Współpracuje z Lasami Państwowymi uczestnicząc m.in. w pracach rad naukowych Leśnego Banku Genów Kostrzyca oraz Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.  W latach 2008-2009 kierował pracami powołanego przez Dyrektora Generalnego LP zespołu ds. opracowania „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew na lata 2011-2035”.

Dorobek naukowy prof. W. Chałupki obejmuje 142 publikacje naukowe różnego rodzaju – autorskie i współautorskie. Interesuje się historią leśnictwa i z tego zakresu także publikuje artykuły naukowe.