Władysław DANIELEWICZ

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ukończył studia leśne i jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Botaniki Leśnej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się dendrologią i ochroną przyrody. Opublikował ponad 150 prac naukowych i popularno-naukowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1990-2008 członek zarządu sekcji dendrologicznej, 1999-2004 redaktor naczelny Rocznika Dendrologicznego), Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (wiceprezes pierwszego zarządu po utworzeniu PTD w 2009 roku, obecnie przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego), Polskiego Towarzystwa Leśnego i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu, Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Komitetu Nauk Leśnych PAN, Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN, Rady Naukowej OKL w Gołuchowie, Rady Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu oraz przewodniczącym Rady Naukowo-Społecznej LKP Bory Lubuskie. Był członkiem Regionalnych Organów opiniodawczo-doradczych do spraw przeprowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji przy ocenie stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych (RDLP w Pile, Poznaniu i Zielonej Górze), a także Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego do spraw Obszarów Natura 2000 w Poznaniu.