Wojciech LIS

Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Urodził się 20 lutego 1950 roku w Kostrzynie Wlkp. Jest żonaty, ma dwie córki i wnuka.

Ukończył studia w Akademii Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Technologii Drewna – uzyskując w 1973 roku tytuł zawodowy magistra inżyniera mechanicznej technologii drewna. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w Akademii Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Technologii Drewna – w 1980 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa nadała mu Rada Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu - w 1992 roku.

Po ukończeniu studiów dziennych magisterskich na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu rozpoczął w 1973 roku pracę naukową w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa na tym Wydziale.

W latach1974-1976 odbył specjalistyczną praktykę naukowo-produkcyjną w przedsiębiorstwie Uddeholms AB w Skoghall w Szwecji.

Podczas pracy w Akademii Rolniczej i następnie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przeszedł wszystkie stanowiska od asystenta – stażysty naukowo – dydaktycznego do profesora nadzwyczajnego i Kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa. Był Kierownikiem Studium Doktoranckiego przy Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu i Prodziekanem Wydziału Technologii Drewna ds. Nauki Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Z dniem 1 sierpnia 2007 Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa weszła w skład Wydziału Ekonomiczno-Społecznego AR w Poznaniu.

Przez cały okres pracy naukowej utrzymuje ścisłe kontakty z jednostkami sfery produkcyjnej, na rzecz których rozwiązuje zadane problemy techniczno-technologiczne z elementami ekonomiczno-organizacyjnymi w obszarze technologii drewna. Powstałe w ich wyniku prace badawcze, obok znaczenia praktycznego, stanowiły również podstawę opracowań i referatów prezentowanych na konferencjach naukowych bądź publikacji na łamach czasopism naukowych i naukowo-technicznych.

W 1998 został wybrany członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Warszawie.

Na podkreślenie zasługuje realizacja wspólnych problemów badawczych z jednostkami naukowymi z zagranicy, organizowanie konferencji naukowych, wydawanie czasopisma naukowego oraz działalność w ramach naukowej sieci IATM - International Association for Technology Management. Szczególnie aktywna jest współpraca naukowa z Uniwersytetami Technicznymi w Zwoleniu, Lwowie, Zagrzebiu, Trnawie, Koszycach, Sopronie, Zilinie, Zlinie i Bratysławie. Wynikiem są wspólnie organizowane konferencje naukowe, wydawane czasopismo „Intercathedra" - Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies oraz tematyczne książki naukowe. Od roku 1997 dr hab. W. Lis jestem członkiem konwentu (zarządu) IATM, a od 1999 - Prezydentem sieci naukowej IATM. Pod auspicjami IATM wydawane jest, między innymi, czasopismo naukowe „Intercathedra" (ocena ministerialna – kolejno: B/C, 4 pkt., 6 pkt., 8 pkt., 10 pkt.). Od 1996 roku sprawuje funkcję przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego „Intercathedra", a siedzibą Redakcji czasopisma Quarterly Scientific Bulletin of Plant – Economic Departments of the European Wood Technology University Studies Intercathedra - jest Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Główne kierunki działalności naukowej. W okresie pracy w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa dr hab. W. Lis zajmuje się pojętymi szeroko zagadnieniami technologii drewna, w szczególności ekonomiki i organizacji drzewnictwa oraz zarządzania i marketingu w przemyśle drzewnym. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach organizacji produkcji i pracy w drzewnictwie.

Znaczną część badań realizował i realizuje wspólnie z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Szczególnie owocna jest współpraca w tym zakresie z Uniwersytetem Technicznym w Zwoleniu (Słowacja), Wydziałem Leśno-Drzewnym Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja), Ukraińskim Państwowym Uniwersytetem Techniczno-Leśnym we Lwowie, Uniwersytetem Technicznym w Bratysławie (Słowacja).

Wyniki badań przedstawiał na konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych. Licznych z nich był organizatorem lub współorganizatorem.

Kierował 4 projektami badawczymi, finansowanymi ze środków Komitetu Badań Naukowych (grantami KBN). We współpracy z zagranicą zrealizował 3 projekty. Kierował 3 projektami badawczymi interdyscyplinarnymi o charakterze międzyuczelnianym, zrealizowanymi we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr hab. Wojciech Lis przewodniczy od 1996 roku Komitetowi Redakcyjnemu “Quartelly Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies” INTERCATHEDRA. Uczestniczy w radach programowych i komitetach redakcyjnych następujących czasopism naukowych: „Przemył Drzewny”, “Manažment Priemyselnych Podnikov“ (Technical University in Zvolen, Slovak Republic), „World of Information Systems” (Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic), “Journal of Agribusiness and Rural Development” (Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), „Acta Facultatis Xylologiae Zvolen” (Technical University in Zvolen, Slovak Republic), „Acta Oeconomica Universitas Selye” (Faculta of Economic University J. Selye, Slovak Republic).

Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Chroniącej Bezstronność w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu oraz jest członkiem Rady Naukowej Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa.

Ood kierownictwem dra hab. W. Lisa ukończone zostały 4 przewody doktorskie na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Brał i bierze udział w pracach komisji senackich i rektorskich UP w Poznaniu.