Wojciech MARCHLEWSKI

niezależny konsultant

Wojciech Marchlewski urodził się w Płocku w 1956 roku; etnograf, historyk, socjolog. Od 1994 roku pracuje jako ekspert w dziedzinie rozwoju lokalnego oraz regionalnego w Polsce i zagranicą. Głównym przedmiotem pracy eksperckiej jest analiza zasobów lokalnych – przyrodniczych i kulturowych i ich wykorzystanie dla rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wojciech Marchlewski jest zwolennikiem rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych w oparciu o własny kapitał ludzki i zasoby naturalne, przyrodnicze i kulturowe. Jest współautorem kilkunastu planów rozwoju lokalnego dla gmin wiejskich. Uczestniczył w przygotowaniu planów rozwoju regionalnego w Ukrainie i Armenii. Pracował nad opracowaniem planów rozwoju ekonomicznego obszarów wiejskich w Ukrainie, Armenii, Mołdawii, Macedonii, Serbii, Litwie i Słowacji. Od 1996 do 2011 roku był ekspertem Związku Gmin Wiejskich RP, gdzie zajmował się kwestiami zarządzania usługami na obszarach wiejskich, rozwojem obszarów wiejskich oraz edukacją. Obecnie współpracuje z Zespołem Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Wisły i Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły w opracowaniu planu wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju różnorakich form aktywności gospodarczej i ekonomicznej społeczności lokalnych. W ostatnich swoich pracach zajmuje się analizą walorów przyrodniczych doliny Wisły i ich wykorzystania w budowaniu programów rozwoju lokalnego. Jest autorem szeregu prac z zakresu rozwoju lokalnego i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.