Harmonogram

2012 r. IV kw.

2013 r. I kw.

Uzgodnienie celów, zakresu, założeń merytorycznych i organizacyjnych, oraz określenie charakteru i ogólnej koncepcji, jako materiałów do publicznej debaty na temat Narodowego Programu Leśnego.

2013 r. II kw.

Przygotowanie strony internetowej; Nawiązanie kontaktów z interesariuszami procesu tworzenia NPL bezpośrednio lub pośrednio związanymi z lasami, gospodarką leśną, gospodarką drewnem i przerobem drewna, z ochroną przyrody w lasach; ustalenie list instytucji i organizacji rządowych, samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, indywidualnych ekspertów, polityków.

2013 II – III kw.

Wybór ekspertów, określenie zadań i weryfikacja materiałów; recenzje i koreferaty głównych opracowań programowych; organizacja konferencji panelowych i forum dyskusyjnego;

2013 IV kw.

2015 II kw.

Organizacja 6 konferencji panelowych 2015 II kw. (terminy poszczególnych konferencji będą podawane na stronie internetowej NPL); organizacja dyskusji internetowych; rejestrowanie i upublicznianie ma stronie internetowej przebiegu konferencji panelowych; publikacje bieżącego materiału; (możliwa jest zmiana liczby konferencji panelowych i ich zakresu w trakcie trwania procesu)

2015 III kw.

Przygotowanie raportów końcowych konferencji panelowych, konsultacji społecznych, forum dyskusyjnego oraz syntezy całości prac w postaci projektu dokumentu końcowego Narodowy Program Leśny; organizacja ogólnopolskiej konferencji i promocja medialna.