Interesariusze

Do udziału w pracach nad Narodowym Programem Leśnym zaproszone zostały liczne grupy interesariuszy. Realizatorzy projektu wysłali ogółem ponad 3200 listów do instytucji i osób związanych z leśnictwem informujących o tej inicjatywie i zapraszających do bezpośredniego lub pośredniego udział w panelach ekspertów oraz debatach nad Narodowym Programem Leśnym. W szczególności adresatami listów były następujące podmioty:
- organy administracji państwowej i samorządowej (2594),
- leśnicy (451),
- media (21),
- organizacje pozarządowe (16),
- instytucje działające na rzecz ochrony przyrody (62),
- stowarzyszenia prywatnych właścicieli lasów (10),
- jednostki zarządzające lasami miejskimi i podmiejskimi (12),
- instytucje związane z przemysłem drzewnym (10),
- zakłady usług leśnych (16),
- inni eksperci (15).
Poniżej zamieszczamy otrzymane wyrazy poparcia dla inicjatywy i deklaracje uczestnictwa w pracach nad Narodowym Programem Leśnym (w porządku chronologicznym).

Wojewoda Mazowiecki

Ministerstwo Gospodarki

Zesp. PK Poj. Iławskiego i Wzgórz Dylewskich

Pani prof. dr hab. Józefa Famielec

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Wojewoda Świętokrzyski

Biebrzański Park Narodowy

Polski Związek Łowiecki

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Wójt Gminy Ustka

Słowiński Park Narodowy

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Zaproszenie Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lasy Miejskie - Warszawa (1)

Lasy Miejskie - Warszawa (2)

Poseł Stanisław Żelichowski

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Zesp. PK Województwa Śląskiego

Wójt Gminy Celestynów

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Wójt Gminy Zagnańsk

Parlamentarny Zespół ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich

Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Radomiu

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

Wiceprezydent Wrocławia