Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski

Profesor w Instytucie Badawczym Leśnictwa, specjalizował się w fitopatologii leśnej i biologicznych metodach ochrony lasu przed chorobami grzybowymi i jest autorem patentu z tego zakresu. W latach 1986-1990 był kierownikiem Zakładu Fitopatologii Leśnej, w latach 1991-1998 zastępcą dyrektora Instytutu do spraw naukowych, zaś w latach 1992-2008 kierownikiem Zakładu Ekologii Lasu i Łowiectwa. Zajmuje się ochroną lasu, ekologią i problematyką trwałości i równowagi w zagospodarowaniu ekosystemów leśnych, w tym kryteriami i wskaźnikami zrównoważonego rozwoju i trwałego zagospodarowania, problematyką wpływu zmian klimatycznych na lasy oraz zachowaniem różnorodności biologicznej i ochroną przyrody w lasach. Jest aktywny w zakresie polityki leśnej oraz globalnej i regionalnej współpracy międzynarodowej. W latach 1990-2003 był krajowym koordynatorem procesu pan-europejskiego, członkiem Głównego Komitetu Koordynacyjnego Ministerialnych Konferencji na temat Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) oraz kierował Zespołem Sterującym V Konferencji MCPFE „Warszawskiej” (2007). Był przewodniczącym Europejskiej Komisji Leśnictwa FAO (1992-1994). W latach 1993-1997 był V-przewodniczącym Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Leśnego EFI w Joensuu (Finlandia). Jest członkiem Światowej Komisji Leśnictwa i Trwałego Rozwoju ONZ (WCFSD), członkiem Szwedzkiej Królewskiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa oraz ekspertem w sekretariacie Konwencji o Różnorodności Biologicznej (AHTEG CBD). Jest członkiem trzech Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodowym Programem "Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery" (IGBP Global Change), organizatorem wielu konferencji z zakresu nauk leśnych i leśnictwa, autorem, koordynatorem i realizatorem licznych programów badawczych, autorem ponad 200 publikacji naukowych, artykułów, rozpraw i książek oraz licznych referatów i prezentacji na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych i sympozjach.

Od 2006 roku jest członkiem Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa i autorem trzech wystaw indywidualnych malarstwa i rzeźby oraz tablic pamiątkowych i upamiętnień w przestrzeni publicznej.

 

Telefon:
+48 609 914 917