Dr inż. Piotr Gołos

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW (1989-1994), Studiów Doktoranckich na Wydziale Leśnym SGGW (1995-1999) oraz Podyplomowego Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009).

Zainteresowania naukowe skupiają się na kilku problemach szeroko rozumianej ekonomiki leśnictwa, w tym:

  • badaniach dotyczących potrzeb i preferencji społecznych odnośnie do publicznych funkcji lasu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcję rekreacyjną,
  • wyceny wartości zasobów leśnych, w tym wartości publicznych dóbr i usług lasu i gospodarki leśnej,
  • organizacji oraz gospodarczych i ekonomicznych aspektów lasów prywatnych,
  • zagadnień związanych ze znaczeniem społecznym i gospodarczym lasów i gospodarki leśnej w rozwoju regionów.

Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, dokumentacji naukowych, ekspertyz i opinii oraz grantów. Redaktor dwóch poradników przygotowanych dla właścicieli lasów prywatnych.

Telefon:
+48 22 715 06 74