Prof. dr hab. Stanisław Zając

Pracuje w Zakładzie Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. W latach 1978-1986 pełnił funkcję kierownika Pracowni, Samodzielnej Pracowni, a następnie Zakładu Wykorzystania i Efektywności Prac Badawczych IBL w Sękocinie. Od 1997 do 2010 r. był kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Polityki Leśnej IBL.

Jest specjalistą z zakresu ekonomiki leśnictwa i polityki leśnej, w tym zwłaszcza teorii wartości oraz analiz ekonometrycznych zjawisk i procesów rynkowych w leśnictwie. Jest autorem ponad 170 prac i artykułów naukowych, w tym 12 podręczników i skryptów. Dotyczą one m.in.: podstaw teoretycznych i metodycznych wartościowania zasobów leśnych (Tablice wskaźników wartości drzewostanów), metod szacowania strat gospodarczych w leśnictwie oraz oceny ekonomicznej efektywności zwalczania szkodliwych owadów w lasach, sposobów analizy zjawisk i procesów rynkowych w leśnictwie oraz podstaw marketingu w gospodarce leśnej oraz systemu zarządzania ochroną przyrody i środowiskiem.

Był promotorem trzech ukończonych rozpraw doktorskich oraz kilkunastu prac magisterskich z zakresu ekonomiki leśnictwa. Prowadził wykłady z zarządzania środowiskiem na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zorganizował kilkanaście seminariów i konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Jest redaktorem działowym „Sylwana”, a także członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Telefon:
+48 22 715 06 71