NAUKA

Teraźniejszość i przyszłość badań leśnych

Termin: 
8 grudnia 2015 r., godz. 9:00 (rejestracja uczestników od godz. 8:30)
Miejsce: 
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3

Zakres

Z materiałów zgromadzonych w trakcie konferencji panelowych w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym wynikało, że istnieje duża luka między coraz bardziej wyspecjalizowaną nauką i technologią, a zaskakiwaną nowymi zjawiskami  i potrzebami praktyką gospodarczą, oraz coraz bardziej wykształconym, „globalizującym” się poprzez Internet, społeczeństwem. Sektor leśno-drzewny i ochrona przyrody w lasach potrzebują nowej wiedzy, a społeczeństwo szerszej, pełniejszej i pewniejszej informacji. Wyłania się potrzeba nowego podejścia do nauk i badań leśnych, do kształcenia zawodowego, do edukacji leśnej społeczeństwa. Istnieje potrzeba stworzenia długofalowego, interaktywnego, interdyscyplinarnego i międzyinstytucjonalnego programu badawczo-edukacyjnego. Programu, który określałby wspólne dla nauki i praktyki zadania i wspierał zarówno realizację Narodowego Programu Leśnego, jak i umożliwiał i wzbogacał niezbędny dialog obywatelski na tematy leśne. Nie zastąpią takiego programu istniejące, rozproszone, cząstkowe programy badawcze, czy tradycyjne systemy kształcenia i edukacji.   

Skoordynowane, spójne merytorycznie oraz wspólnie przygotowane i zaakceptowane przez ośrodki naukowe i praktykę gospodarczą badania leśne w sektorze leśno-drzewnym i w ochronie przyrody w lasach powinny zawierać m.in. następującą problematykę: 1) identyfikacja potrzeb badawczych sektora leśno-drzewnego i ochrony przyrody w lasach na najbliższe dziesięciolecia; 2) praktyka a eksperyment badawczy w gospodarce leśnej; 3) jak uczyć się poprzez działanie i poznawać przez uczestnictwo w praktyce; 4) warunki koewolucji praktyki i nauk leśnych; 5) problem innowacji w badaniach i naukach leśnych; 6) wyzwalanie wyobraźni, kreatywności i aktywności - metodologia równowagi i nierównowagi w poszukiwaniu nowego paradygmatu; 7) wielokryterialne wartościowanie lasów i ich wielostronnych użyteczności; 8) sposoby „urynkowienia” wszystkich użyteczności lasu; 9) łańcuch leśno-drzewny jako narzędzie rozwoju gospodarki kraju/regionu/obszaru funkcjonalnego, źródło zatrudnienia, alternatywnych przychodów, ekonomicznej i społecznej wartości dodanej. Jako kierunek badań wymieniony program powinien uwzględnić gospodarowanie zasobami leśnymi oraz efektywną gospodarkę drewnem w warunkach zmian klimatu przy jednoczesnej społecznej presji zarówno na zwiększanie dostaw drewna jak i zwiększanie obszarów chronionych.

Niech powyższa informacja będzie początkiem i zachętą do szerokiej dyskusji o stanie, potrzebach i perspektywach nauk i badań leśnych w Polsce. Niech posłuży jako zaproszenie  do wyrażania poglądów, opinii i propozycji programowych, a do tego celu udostępniona jest niniejsza strona www.npl.ibles.pl.  Szersza informacja na temat panelu NAUKA w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym oraz niektóre tezy do dyskusji są opublikowane w Lesie Polskim nr 8/2015, str. 23.

Program

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2015 r., godz. 9:00
9:00-9:10
Powitanie gości - dr hab. Janusz CZEREPKO, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa; Andrzej KONIECZNY, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Sesja 1

9:10-9:40
Konrad TOMASZEWSKI - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
9:50-10:00
Tomasz WODZICKI - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10:00-10:10
Stanisław ZIĘBA - Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
10:20-10:30
Andrzej GRZYWACZ - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10:30-11:00
Dyskusja
11:00-11:30
Przerwa na kawę

Sesja 2

11:30-11:40
Monika FIGAJ - Ministerstwo Środowiska, Ewa LIPKA-CHUDZIK - Ministerstwo Środowiska, Anna ŻORNACZUK-ŁUBA - Ministerstwo Środowiska
12:20-12:50
Dyskusja
12:50-13:20
Lunch

Sesja 3

13:30-13:40
Tomasz BORECKI - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Edward STĘPIEŃ - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14:00-14:10
Daniel J. CHMURA - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Czesław KOZIOŁ - Leśny Bank Genów Kostrzyca, Andrzej LEWANDOWSKI - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Witold WACHOWIAK - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
14:30-15:00
Dyskusja + kawa

Sesja 4

15:00-15:10
Michał ZASADA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Henryk ŻYBURA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
15:30-15:40
Janusz CZEREPKO - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Piotr GOŁOS - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Jacek HILSZCZAŃSKI - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
15:40-15:50
Kazimierz RYKOWSKI - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
15:50-
Przewidywany czas zakończenia konferencji: godz. 17:00

Sesja 5

Dodatkowe wystąpienia