Oddziaływanie gospodarki leśnej na kształtowanie ładu przestrzennego w świetle przepisów administracyjno-prawnych