Prawo

Krajowe

Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Międzynarodowe

Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem