Regulamin forum

Postanowienia ogólne

 1. npl.ibles.pl/forum (lub forum) - zbiór stron www w domenie o nazwie npl.ibles.pl składających się na forum umożliwiające w szczególności umieszczanie określonych wpisów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, jak również komentowanie i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat umieszczonych wpisów.

 2. Administratorem npl.ibles.pl jest Instytut Badawczy Leśnictwa

 3. Użytkownik - osoba korzystająca z forum niezależnie od faktu umieszczenia na nim jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Konto - konto na npl.ibles.pl o określonym przez użytkownika loginie i haśle, zakładane jest automatycznie przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji.

Zasady korzystania z forum

 1. Warunkiem koniecznym korzystania z forum jest posiadanie zarejestrowanego i aktywnego konta.
   
 2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
   
 3. Użytkownik w ramach korzystania z forum, na zasadach określonych Regulaminem, ma prawo w szczególności:
 1. przeglądać forum, w tym treści umieszczone na nim przez siebie lub innych użytkowników,
   
 2. zamieszczać na forum wpisy, komentarze, opinie.
 1. Każdy użytkownik forum jest zobowiązany do korzystania z forum w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
 1. zamieszczanie na forum spamu, w tym "niechcianej" reklamy, linków do stron erotycznych i łamiących prawo,
   
 2. zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, umieszczanie na forum treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie na forum treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej; treści o charakterze pornograficznym; treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm; treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc; naruszających uczucia religijne, wulgaryzmów),
   
 3. podszywanie się pod inne osoby,
   
 4. naruszanie tajemnicy korespondencji,
   
 5. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, w szczególności własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
   
 6. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Administratora, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Administratora, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.
 1. Użytkownik korzystając z forum oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia odpowiednio konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień punktu Regulaminu, w tym w szczególności punktu 4 Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego postu, pliku, komentarza lub innej treści lub z innych powodów, określonych przez przepisy prawa lub Regulamin, w oparciu o które Administrator ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Administrator jest uprawniony do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.