WAŻNA INICJATYWA INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA W SPRAWIE LASÓW

21 stycznia 2014 r. w Senacie RP, z inicjatywy IBL, odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie konstytucyjnego zapisu o społecznej własności lasów Skarbu Państwa.

Bezpośrednią inspiracją była deklaracja Prezesa Rady Ministrów Premiera Donalda Tuska, zawarta w odpowiedzi na opinie o stałym zagrożeniu prywatyzacją Lasów Państwowych (patrz: konferencja prasowa z 8 stycznia 2013 r.), w której Premier zgłosił ofertę do wszystkich sił politycznych, abyśmy przeprowadzili drobną, ale istotną zmianę w Konstytucji z zapisem gwarantującym trwałość rozwiązania, jakim są Lasy Państwowe z wolnym wstępem dla wszystkich” (…).

    Pierwsza tego typu deklaracja Rządu RP w całym okresie transformacji ustrojowych nie mogła pozostać bez odpowiedzi środowiska zaniepokojonego posunięciami rządu, które mogły być interpretowane jako wstęp do prywatyzacji lasów w Polsce. Instytut Badawczy Leśnictwa, jako niezależna instytucja naukowa, zgłosił gotowość organizacji prac przygotowawczych i wraz z senacką Komisją Środowiska zaprosił przedstawicieli wszystkich sił politycznych Sejmu i Senatu oraz podmioty i organizacje zainteresowane problemem, na spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. Konsultacje miały miejsce w ramach trwających w Instytucie Badawczym Leśnictwa prac nad Narodowym Programem Leśnym. Dotychczasowy dorobek paneli ekspertów NPL, zwłaszcza panelu WARTOŚĆ, posłużył jako merytoryczne uzasadnienie podjęcia takich negocjacji i ustanowienie płaszczyzny dalszych prac legislacyjnych (patrz: Panel ekspertów WARTOŚĆ; Rekomendacje 12, 25, 26). Wnioski z opracowań ekspertów uczestniczących w Panelu WARTOŚĆ jednoznacznie wskazują, że lasy własności Skarbu Państwa należy uznać za dobro narodowe o wielostronnej wartości. W związku z tym nie powinny one podlegać zmianom własnościowym, a najlepszym z dostępnych sposobów gwarantujących trwałość uregulowań w tym zakresie jest zapis konstytucyjny.

    W trakcie debaty Wicepremier Piechociński przedstawił projekt ustawy zmieniającej Konstytucję, uzgodniony przez koalicję i zaproponował dalsze prace nad projektem przedstawicielom wszystkich sił politycznych oraz środowiska leśnego. Propozycja opiera się o zapis w ustawie o narodowym charakterze strategicznych zasobów naturalnych z 2001 roku. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości uzależnili prace nad zapisem zmian w Konstytucji od sposobów i wyników aktualnie prowadzonych prac nad nowelizacją ustawy o lasach.

    Na zakończenie zebrani podpisali Deklarację wspólnej zgody na podjęcie prac oraz udzielenie poparcia na rzecz wykorzystania niepowtarzalnego momentu umożliwiającego wprowadzenie do Konstytucji RP zapisu gwarantującego trwałość własności państwowej lasów Skarbu Państwa. W tym celu powołano zespół sterujący do spraw przygotowania uzgodnionych, odpowiednich zapisów i wprowadzenia ich do Konstytucji (PDF).

Opr. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski